ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน Maehongson Provincial Court ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0 5361 1338 โทรสาร 0 5361 1828

ประกาศศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การขายพัสดุจากการรื้อถอนบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 1 หน่วย บ้านพักผู้อำนวยการจำนวน 1 หน่วย โดยวิธีขายทอดตลาด (ครั้งที่ 2)
เอกสารแนบ