ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน Maehongson Provincial Court ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0 5361 1338 โทรสาร 0 5361 1828

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตร “ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ”

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตร “ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ”


เอกสารแนบ