ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน Maehongson Provincial Court ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0 5361 1338 โทรสาร 0 5361 1828

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย ให้การต้อนรับ นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 และคณะ ในการเดินทางมานิเทศงานตามโครงการ “พัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงานภาค 5”

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย ให้การต้อนรับ นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5 และคณะ ในการเดินทางมานิเทศงานตามโครงการ “พัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงานภาค 5”


เอกสารแนบ