ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน Maehongson Provincial Court ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0 5361 1338 โทรสาร 0 5361 1828

ประกาศศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องการขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่มีความจำเป็นใช้ในราชการต่อไป โดยวิธีขายทอดตลาด
เอกสารแนบ