ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน Maehongson Provincial Court ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0 5361 1338 โทรสาร 0 5361 1828

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5 และคณะ ในการเดินทางมาตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลยุติธรรม

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นางสาวสมพิศ วงษ์ครุธ ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5 และคณะ ในการเดินทางมาตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลยุติธรรม


เอกสารแนบ