ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน Maehongson Provincial Court ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0 5361 1338 โทรสาร 0 5361 1828

ประกาศคณะกรรมการการเปิดซองสอบราคา เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรือนแถวข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 10 หน่วย

ประกาศคณะกรรมการการเปิดซองสอบราคา เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรือนแถวข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 10 หน่วย


เอกสารแนบ